Henkilökohtainen avustaja kotiin voidaan myöntää vammaiselle henkilölle

Henkilökohtaista apua voi tarvita kotiin erilaisissa tilanteissa ja sitä voi hakea omasta kunnastaan. Henkilökohtainen avustaja kotiin, voidaan myöntää vammaiselle henkilölle, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia suoriutua tavanomaisista toiminnoista. Vammaisuus voi johtua sekä fyysisestä tai psyykkisestä vammasta ja /tai pitkäaikaisesta sairaudesta, joka vaikuttaa toimintakykyyn. Jos toimintakyvyn heikkeneminen johtuu pelkästään ikääntymisestä, kannattaa siinä tapauksessa ottaa yhteyttä kotihoitoon, jonka kautta voidaan tehdä arviointi kotihoidon tarpeesta. Jos aihe henkilökohtaisesta avusta on sinulle tai läheisellesi tällä hetkellä ajankohtainen ja etsit tietoa, tervetuloa blogin pariin. Toivottavasti löydät tämänkertaisesta kirjoituksesta hyödyllistä tietoa aiheesta.

Henkilökohtainen avustaja kotiin ja toimiin kodin ulkopuolella

Vammaisen henkilön, hänen läheisensä tai muun viranomaisen tulee tehdä hakemus kirjallisesti tai sähköisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tuen tarve ja siihen tulee myös liittää terveydenhuollon ammattilaisen todistus hakijan toimintakyvystä. Palvelun tavoitteena on mahdollistaa ja edistää vammaisen henkilön edellytyksiä toimia ja elää mahdollisimman yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa ja ehkäistä haittoja ja esteitä, jotka aiheutuvat vammaisuudesta. Avustettava henkilö määrittelee itse tai hänen läheistensä kanssa avun sisällön ja toteutustavan. Henkilökohtainen apu tarkoittaa sekä vammaisen henkilön avustamista kotona kaikissa välttämättömissä päivittäisissä toimissa, kuten myös kodin ulkopuolella tehtävissä päivittäisissä toimissa. Kodin ulkopuolella tehtäviin toimiin voi kuulua esimerkiksi avustaminen työssäkäynnissä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä hänen omien valintojensa totuttamisessa. Työnkuva ja siihen liittyvät toiminnot määräytyvät aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Avustettava määrittelee henkilökohtaisen avustajan työnkuvan

Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät ja työnkuva määritellään aina avustettavan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Työajat, työtehtävät ja työnkuva sovitaan avustettavan ja avustajan kesken ja määritellään ja kirjataan työsopimukseen. Työ tapahtuu asiakkaan kotona ja kodin ulkopuolella esimerkiksi avustettavan työpaikalla, oppilaitoksessa tai harrastuksissa. Usein työnkuvaan kuuluu muun muassa avustaminen pukeutumisessa, peseytymisessä, wc-käynneissä ja muissa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä tehtävissä. Työnkuvaan kuuluu myös usein erilaisia arkisia kotitöitä, kuten siivoaminen, ruoanlaitto ja kaupassa käyminen ja muu luottamuksellinen asiointi, esimerkiksi pankissa ja kommunikoinnissa avustaminen.Avustaja.fi Avustajapalvelut on suunniteltu sinun tai läheisesi arkea helpottamaan.

jaa